می‌خواهد بداند پشت این صدا کیست؟

امروز ۴۶ روز است، مزاحمی تلفنی، ساعت ۴ بعد از ظهر با خانه نگار تماس میگیرد و برای او آهنگی را با پیانو مینوازد

خسته از نقشهایی که از بدو تولدش در زندگی و جامعه بازی کرده

EN